Általános Szerződési Feltételek

Az eladó:

Az eladó minden termék esetében az ELT Hungary Kft., továbbiakban Eladó.

Adataink:

Cégnév: ELT Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban: ELT Hungary Kft.

Székhely: 5310 Kisújszállás, Mikes u. 14.

Levelezési cím: 5311 Kisújszállás, Pf. 163.

Adóigazgatási szám: 13338549-2-16

Cégjegyzékszám: 16-09-007981

Weblap: www.elthungary.hu

E-mail cím: info@elthungary.hu

Telefonszám: +36-59/520-826

Bankszámlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12050002-01520204-00100005

 

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ELT Hungary Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó oldalon tudhatja meg,

A megrendeléstől számított 12 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

Vételár,
fizetési feltételek:

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, de nem tartalmazza a szállítási költséget. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Bővebb információt a Szállítási Feltételek oldalunkon talál.

 

Szállítási feltételek, határidők:

Megrendeléseit 3 munkanapon belül teljesítjük.

Bővebb információt a Szállítási Feltételek oldalunkon talál.

Elállási jog

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § - a alapján a vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezenfelül egyéb költség a vásárlót nem terheli, de Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Reklamáció

A csomag átvételekor kérjük a vásárlót, ellenőrizze, hogy a megrendelt termékek hiánytalanul kiszállításra kerültek, mert utólagos reklamációval az Eladónak nem áll módjában foglalkozni. Amennyiben a számlához képest hiányt vagy sérülést észlel, a csomagot ne vegye át, azonnal jelezze Eladó ügyfélszolgálatának, és a futár által felvett jegyzőkönyv másolatát juttassa vissza Eladónak. Eladó a legrövidebb időn belül, díjmentes szállítással pótolja a hiányzó terméket.

Amennyiben az átvett termék a szállítás során megsérült, azt Eladó díjmentesen kicseréli. Ha erre bármely okból nincs lehetőség, Eladó a kifizetett vételárat visszatéríti.

Utólagosan jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

Panaszkezelés

A Vevő minden panaszt és bejelentést kivizsgál és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül érdemben elintézhető és a megválaszolható legyen. A panaszok elbírálására egyedileg kerül sor elsősorban személyesen az 5310 Kisújszállás, Mikes u. 14. sz. alatt, vagy telefonon a +36-59/520-826 számon, illetve az info@elthungary.hu-ra írt email címre. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, az Eladó a panasz elutasítását minden esetben indokolással ellátva írásban kapja meg. A Vevő az írásban beérkező panaszokról és azok elintézési módjáról nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszra adott választ nem fogadja el, panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 26 § és 27 §-aiban foglaltak szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

 

 

 

Adatvédelem

Az Eladó a tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel.

A megrendelés során Eladó minden olyan adatot kér- név, cím, telefonszám-, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.

 

Jogi nyilatkozat

Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.

Eladó kijelenti, hogy tevékenysége nem sérti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseit, valamint rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló szabályzattal.

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései érvényesülnek.